AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS PORTEFOLLY, NIEUWSBRIEF VAN STICHTING DE DONDERBERGGROEP

 Auteur: Anton Nuijten

 Toelichting:

De hier beschreven aanwijzingen zijn met name bedoeld voor de meer academische / wetenschappelijke artikelen, die bij de redactie van PorteFolly (afgekort als PF) binnenkomen. Het is onmogelijk alle regels hiervoor vast te leggen. Meer specifieke of aanvullende informatie is onder andere te vinden op de websites van het Tijdschrift voor Geschiedenis en Cascade.

Algemeen

De inhoud van een aangeleverd artikel past binnen de doelstellingen van Stichting de DonderbergGroep, betreffende de aandacht voor follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur.

Auteurs moeten zich ervan bewust zijn dat zij hun artikel schrijven voor een gemengd publiek, variërend van academici tot leken. Een enthousiasmerende tekst heeft de voorkeur.

PorteFolly wordt twee of drie keer per jaar gepubliceerd.

Een artikel beslaat hooguit 15 pagina’s in druk (ca. 7000 woorden), inclusief het notenapparaat, exclusief afbeeldingen. Er kan een uitzondering op deze regel worden gemaakt als de redactie hiermee akkoord gaat. Het is ook mogelijk dat de redactie besluit het betreffende artikel in twee delen te splitsen voor opeenvolgende publicatie in PF.

De inhoud van de artikelen dient verifieerbaar te zijn, met herleidbare bronvermeldingen.

De DonderbergGroep geeft geen vergoeding voor plaatsing van een artikel in de nieuwsbrief, noch voor publicatie op haar website.

Voetnoten

 • Noten dienen niet te omvangrijk zijn; zij beslaan hoogstens 1/6 van het totale artikel, inclusief noten.
 • Noten zijn bij voorkeur verklarend of verwijzend en niet bedoeld om (te) veel aanvullende informatie te geven.
 • Noot na de punt aan eind van de zin. Meerdere verwijzingen in een zin, dan kan de (extra) noot ook direct naast betreffende woord of gedeelte van de zin worden geplaatst.
 • Noten handmatig nummeren, dus niet gebruik maken van de functionaliteit ‘Voetnoten / Eindnoten’ in Word, en aan het einde van het artikel aanleveren.

Afbeeldingen

 • Bij voorkeur is een artikel voorzien van een of meer illustraties, o.a. naar gelang de lengte van het stuk. De illustraties dienen digitaal (liefst niet per mail maar via Wetransfer.com) te worden aangeleverd.
 • Afbeeldingen niet verwerken in de tekst. Indien gewenst kan in de tekst wel aangegeven worden waar een afbeelding geplaatst moet worden.
 • In het geval er op de illustraties beeldrechten rusten, dient de auteur zelf de toestemming te verkrijgen voor plaatsing van de afbeeldingen.
 • Aanlevering van geschikte afbeeldingen door de auteur geldt als voorwaarde voor plaatsing.
 • Afbeeldingen van internet zijn minder goed bruikbaar (o.a. qua formaat).
 • Onderschriften, bronvermelding en informatie over de beeldrechten met betrekking tot geleverde afbeeldingen aan het eind van het artikel plaatsen.

Verwerking

 • Na binnenkomst van het artikel krijgt de auteur een ontvangstbevestiging.
 • Het artikel wordt eerst doorgenomen door de redactie, die beoordeelt of het geschikt is voor publicatie.
 • De redactie kan artikelen zonder opgave van redenen weigeren of aan de auteur vragen het artikel op onderdelen aan te passen.
 • Pas nadat de auteur aan alle eisen heeft voldaan en het commentaar van de redactie op bevredigende wijze heeft verwerkt, wordt het artikel voor publicatie aanvaard.
 • De redactie behoudt zich het recht voor te bepalen in welk nummer het artikel verschijnt.
 • De auteur ontvangt twee exemplaren van het nummer waarin zijn/haar artikel is opgenomen.

Copyrights /juridisch

 • Elke auteur zorgt ervoor dat, als hij of zij gebruik maakt van materiaal waarop al copyrights berusten (bijv. afbeeldingen), hij of zij toestemming heeft dit materiaal te gebruiken.
 • Het auteursrecht van aangeleverde artikelen (inhoud) voor PorteFolly berust bij de auteur en na publicatie tevens bij de DonderbergGroep.
 • De DonderbergGroep heeft het recht om artikelen die gepubliceerd zijn in PorteFolly op haar website (een jaar na het verschijnen van de betreffende uitgave van de nieuwsbrief) te plaatsen.
 • Auteur heeft het recht zijn of haar artikel op zijn of haar website te plaatsten, eveneens een jaar na het verschijnen van het betreffende bulletin; toestemming van de auteur wordt, door het aanbieden van zijn of haar artikel, expliciet gegeven door het akkoord gaan met deze Aanwijzingen.
 • De verantwoordelijkheid voor de inhoud van artikelen en het juiste gebruik van afbeeldingen bij bedoelde artikelen berust uitsluitend bij de auteur.

Aanleveren kopij

 • Het artikel is voorzien van een titel en eventueel een ondertitel, de naam of namen van de auteur(s) en de tekst.
 • Bij een eerste publicatie in PorteFolly levert de auteur beknopte informatie aan over zichzelf als auteur. Tekst aanleveren in Word bij redactie: redactie@donderberggroep.nl
 • Het artikel dient uiterlijk een week voor de inleverdatum kopij PorteFolly te worden aangeleverd.

Opmaak

 • De tekst wordt opgemaakt in de huisstijl van PorteFolly; de tekst zo ‘plat’ mogelijk aanleveren.
 • Tekst die cursief moet, wél cursief maken in het manuscript.
 • Gebruik koppen en subkoppen om (lange) tekst in te delen.
 • Markeer nieuwe alinea’s met een tab (geen spaties!); gebruik alleen witregels als het absoluut noodzakelijk is.

Gebruik van cursieven / vet

 • Woorden uit een vreemde taal cursief zetten, zonder aanhalingstekens (cottage). Woorden uit een vreemde taal die in de tekst vaak voorkomen alleen de eerste keer cursief zetten.
 • Citaten in de lopende tekst cursief zetten. Bijv.: In de tuin waren een formidabele schijnruïne en schilderachtige namaakgrot te zien
 • Boektitels en titels van tijdschriften cursief weergeven. Titels van artikelen tussen aanhalingstekens plaatsen.
 • Gebruik vet alleen indien strikt noodzakelijk.

Interpunctie en citaten

 • Gebruik enkele aanhalingstekens.
 • Een citaat binnen een citaat (in cursief) wordt aangegeven met enkele aanhalingstekens, bijv.: Deze folly ‘is een hoogst origineel bouwsel’…
 • Plaats het beletselteken (drie puntjes achter elkaar) binnen citaten tussen vierkante haken als er tekst is weggelaten, bijv.: Deze prachtige folly […] is vernield.
 • De verwijzingen dienen in het gehele manuscript consequent te zijn.

Spelling

 • Getallen onder de twintig worden als woord uitgeschreven, gebruik boven de twintig cijfers. Dus: twaalf en 122. (Wanneer getallen of cijfers een hoofdbestanddeel van de tekst vormen kan van deze regel afgeweken worden.)
  N.B.: 19e eeuw ook voluit schrijven als negentiende eeuw (maar negentiende-eeuwse met verbindingsstreepje).
 • Schrijf buitenlandse (plaats)namen consequent op dezelfde wijze (bijv.: óf Vlasim of Vlašim en niet beide).
 • Bij jaartallen wanneer het een tijdspanne betreft het eeuwnummer herhalen, dus: 1606-1685.
  N.B.: koppelteken (korte liggende streep) in plaats van gedachtestreepje en geen spaties.
 • Namen van gebouwen, monumenten of andere objecten worden met hoofdletter geschreven en niet tussen aanhalingstekens geplaatst. Bijv.: Eiffeltoren, London Eye, Paleis Het Loo.
 • Bij citaten met ‘foute’, i.e. ouderwetse spelling achter betreffend woord toevoegen:[sic]. Bijv.: een onoodige [sic]…
 • Bij vermelding van persoon de naam, dus ook de voornaam/namen, de eerste keer voluit schrijven (evt. voorzien van geboorte- en sterfjaar tussen haakjes), daarna kan met initialen en achternaam worden volstaan.

Afkortingen

 • Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen.
 • In de tekst alle afkortingen voluit; bij voetnoten of bij zinnen tussen haakjes kan alles worden afgekort. Bijv.: (m.b.t. deze folly…).

Weergeven bronnen en tijdschriften in notenapparaat

 • Bij verwijzing naar boekpublicaties: eerst voornaam of – letters auteur (evt. voorvoegsel), dan achternaam auteur, titel publicatie cursief, eventueel delen waaruit de uitgave bestaat, plaats en jaar, paginanummer(s).
  Bijv.: Wim Meulenkamp, Follies, bizarre bouwwerken in Nederland en België, Amsterdam 1995, p. 24-30.
  Meerdere titels in één voetnoot worden gescheiden door een puntkomma. Wanneer er twee of meer keer achter elkaar naar dezelfde titel wordt verwezen, kan worden volstaan met ‘ibidem’ of ‘op cit’ en het paginanummer.
  Bijv.: Meulenkamp, ibidem, p. 24.
 • Bij tijdschriftartikelen: eerst voornaam of – letters auteur, (evt. voorvoegsels), dan achternaam auteur, titel artikel, naam tijdschrift cursief, gevolgd door jaargang (indien genoemd) met afleveringsnummer en tussen haakjes jaar van publicatie, en (eventueel, relevante) paginanummer(s).
  Bijv.:
  P.H.M. Debie, ‘Van Tuinpaviljoen naar koepelkamer, Geschiedenis en ontwikkeling van de Utrechtse Maliebaan’, Bulletin KNOB.
  H.M.J. Tromp,’Hendrik van Lunteren en het park van Brakel’, De Woonstede door de eeuwen heen, 59-1 (1983), p. 24-27.
 • Bij verwijzing naar archieven: naam instelling (eerste maal voluit), plaats, toegangsnummer (afgekort tot toeg.nr), Titel, inventarisnummer (afgekort tot inv.nr), eventueel aktenummer. Citaten uit deze bronnen worden cursief geschreven.
  Bijv.: Streekarchief Rijnlands Midden (hierna: SARM), Alphen aan den Rijn, toeg.nr 000, Archief Van Laar, inv.nr 001, Correspondentie, aktenummer 002.
  In een volgende noot dus: SARM, toeg.nr 000, inv.nr 001, aktenr 002.
 • Bij verwijzing naar website: naam website, bijv.: www.rijksmonumenten.nl;
  en eventuele nadere aanduidingen zoals zoekterm, bijv.: nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam: Burgemeesters.
  Zo nodig meer specifieke internetverwijzing, bijv.: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/89021

Weergave boektitels / tijdschriften in de tekst

 • Naam van auteur(s), titel (cursief), datum tussen haakjes.

Vermijden van herhalingen bij noten d.m.v. afkortingen

 • Bij terugverwijzing naar reeds geciteerde werken: op.cit. (= opus citatus, ‘geciteerd werk’).
  Bijv.:
  noot 1. Zie M. van den Broecke, Buitenplaatsen in Noordgouwe, Delft 2014
  noot 4. Van den Broecke, op.cit.
 • Bij herhaalde verwijzing (meer dan 2 keer achter elkaar) naar een auteur: id. (= idem, ‘dezelfde’)
  Bijv.:
  noot 2: E. Blok, Villatuinen in Nederland 1900-1940, Amersfoort/Wageningen 2008, 6.
  noot 3: Id., Villa Maarheeze, Hollandse Rading 2008, 5.
 • Bij verwijzing naar eenzelfde werk (twee of meer keer achter elkaar): ibid.( = ibidem= ‘hetzelfde werk’) .
  Bijv.:
  noot 12: Barbara Jones, Follies and Grottoes, London 1974 (3e ed.), 55.
  noot 13: Ibid., 65.

Afkortingen:


afb.
ed.
ed.
ibid.
id.
n.
nr. (nrs.)
op cit.
p. (pp.)
pl.
s.a.
s.l.
[sic.]
vol.


[  ]

afbeelding
editie (uitgave)
‘editor’, samensteller (n.b. niet de uitgever)
ibidem, hetzelfde werk
idem, dezelfde auteur
noot / noten
nummer(s)
opus citatus [reeds] geciteerd werk
pagina(‘s), of zonder p./pp.
plaats.
sine anno, zonder jaar (datum uitgave boek onbekend)
sine loco, zonder plaats (van uitgave)
sic erat scriptum, zo geschreven; letterlijk citaat van fout geschreven woord(en)
volume, deel

drie punten in een titel of aanhaling geven een inkorting aan
alles wat tussen vierkante haakjes staat is een toevoeging van de schrijver